فارسی دوم مبحث مدرسه خرگوش ها تمیز باش و عزیز باش

حجم فایل : 2.7 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 22
بنام خدا فارسی دوم دبستان
مبحث: مدرسه خرگوش ها / تمیز باش و عزیز باش کدام کلمه ی زیر به معنی قشنگ نیست؟

1)خوشگل 2)ناز 3)زیبا 4)مرتب تست 1 کدام کلمه بیش از یک هم معنی دارد؟

1)تلاش 2)مراقبت 3)غمگین 4)مریض تست 2 تنوین آخر کدام گزینه درست نیست؟

1)مثلاً 2)حتماً 3)راهاً 4)لطفاً تست 3 تنوین در آخر کلمات چه صدایی می دهد؟

1)-َن 2)-ِن 3)-ُن 4)آن تست 4 معلم با چه چیزی وارد کلاس شد؟

1)کتاب 2)سبد هویج 3)کیف 4)آب هویج تست 5 پایان...